Konumunuzu se?in

Ayd?nlatma ve Kontrolü

Eaton; performans?, enerji verimlili?ini ve güvenli?i?en üst?seviyeye ??karmak i?in ?zel olarak tasarlanm?? geni? ?apl? inovatif ve güvenilir i? ve d?? mekan ??zümleri?ile kontrol ??zümleri sunmaktad?r.? ??
?ne ??kan ürün

Champ VMV LED Ba?lant?l? Ayd?nlatma

Endüstrinin Tehlikeli Alanlar ??in ?lk Ba?lant?l? ??zümü:? Eaton’?n Crouse-Hinds B?lümü, alan ve ?zel kullan?m gereksinimlerine dayanan endüstriyel ayd?nlatma uygulamalar?n?z? optimize eden inovatif ve güvenilir bir ??züme sahiptir. Geli?mi? LED ayd?nlatma armatürlerine haberle?me ve alg?lama teknolojisi katarak, ayd?nlatma sisteminizin kontrolünün parmaklar?n?z?n ucunda olmas?n? ve b?ylece enerji tasarrufunu artt?rman?z? ve bak?m masraflar?n? azaltman?z? sa?l?yoruz.

En ?yi ürün Gruplar?

*Ba?lan?n

Eaton’?n ba?lant?l? ayd?nlatma ??züm portf?yü, binalar?n, i?letmelerin ve toplumlar?n ?al??ma verimlili?ini artt?rmak i?in fiziksel ayd?nlatma armatürünü gü?lendirmektedir.

Ara?lar ve Kaynaklar -Ayd?nlatma

Ara?lar ve Kaynaklar - Crouse-Hinds Series

欧美搽茶影视强东看了都说好