Konumunuzu se?in

Madencilik, metaller & mineraller

Malzeme talebinin artmas?yla beraber, azalmakta olan cevher kalitesi madencilik operasyonlar?n?n tüm y?nleri i?in bir bask? unsurudur. Maliyetleri azaltman?za, ?al??ma süresini artt?rman?za ve ton ba??na maliyetleri iyile?tirmek i?in güvenli?e odaklanabilmek i?in bize güvenin.

Yer alt? ve üstünde sürekli ilerlemeye odaklanmak

Madencilik zorlu bir sekt?rdür ve her ge?en daha da zorla?maktad?r. Cevher derecesini azaltmak, geli?memi? bir b?lgeyi geli?tirmek veya mevcut bir madeni i?letmek olsun, madencilik operasyonlar?n?z?n tamam?na bir bask? uygular. ?al??ma süresinin ?ok ?nemli oldu?u bir endüstride, operasyonunuzun verimlilik ve güvenli?ini sa?laman?za yard?mc? olabiliriz.?

Madencilik endüstrisi ??zümleri

Madencilik uygulamalar?

Sürecin her a?amas?nda, maliyetleri ve sermayeyi y?netmenize, riskleri azaltman?za ve madencilik operasyonlar?n?zda insanlar? ve ekipmanlar? koruman?za yard?mc? olabiliriz.?
LED?armatürlerle yap?lan enerji tasarrufu % 20’dir.
%
20
LED?armatürlerle yap?lan enerji tasarrufu % 20’dir.
Maliyetlerin yüzde %15’i enerji kullan?m?ndan kaynaklanmaktad?r.
%
15
Maliyetlerin yüzde %15’i enerji kullan?m?ndan kaynaklanmaktad?r.
LED kurulumu ile duru? süresinden yap?lan tasarruf 1 milyon $’d?r.
1 milyon $
LED kurulumu ile duru? süresinden yap?lan tasarruf 1 milyon $’d?r.
  • Madencilik sekt?rüne ait g?rü?ler

    Bilgi merkezimizi ke?federek veri merkezinizi nas?l optimize edebilece?iniz hakk?nda daha fazla bilgi edinin.
    Daha fazlas?n? ke?fedin
欧美搽茶影视强东看了都说好