Konumunuzu se?in

Hükümler ve Ko?ullar

Eaton, Eaton’?n yan kurulu?lar? ve ba?l? kurulu?lar?n?n (“Eaton”) web siteleri (“Eaton siteleri”) bilgilendirme amac?yla bu Hüküm ve Ko?ullarda yer almaktad?r.? Aksi belirtilmedik?e; bu sitelerdeki tüm materyaller telif hakk? ve ticari marka bildirimleri ile sadece ticari olmayan ki?isel kullan?m amac?yla indirilebilir.? Bu siteleri kullanarak, siz de bu hükümler ve ko?ullara uymay? kabul etmektesiniz (“Anla?ma”).

Kullan?c? Eri?imi
Eaton herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine ba?l? olarak: (1) herhangi bir kullan?c?n?n bu siteye eri?imini iptal edebilir; (2) bu sitenin ve/veya bu kullan?m ko?ullar?n?n tamam?n? veya bir k?sm?n? tadil edebilir, de?i?tirebilir, iptal edebilir veya silebilir.

ü?üncü ?ah?s Web Sitelerine Ba?lant?
Eaton sitelerinde verilen herhangi bir ba?lant?, kullan?c?n?n Eaton sitelerinden ??kmas?na olanak tan?yabilir. Ba?lant? verilen siteler Eaton kontrolünde olmayabilir ve Eaton, ba?lant? verilen sitenin veya ba?lant? verilen sitede yer alan di?er bir ba?lant?n?n i?eri?inden sorumlu olmayacakt?r. Eaton bu ba?lant?lar? sadece kolayl?k i?in verir ve herhangi bir ba?lant? verilmesi Eaton’?n o siteyi onaylad???, onunla ili?kili oldu?u veya onun sponsorlu?unu yapt??? anlam?na gelmez.? Ba?lant? verilen bir siteyi ziyaret etmeye karar verirseniz bunun riski tamamen size aittir.

Ticari Markalar
Burada ad? ge?en ""Eaton"" , EATON (LOGO) ve/veya di?er Eaton isimleri veya ürünleri Eaton Corporation plc veya yan kurulu?lar? ve ba?l? kurulu?lar?n?n ticari adlar?, ticari markalar? ve/veya hizmet markalar?d?r (“Eaton Markalar?”) ve dünyan?n d?rt bir yan?ndaki bir?ok ülkede tescillidir.? Eaton Markalar? sadece lisans ile kullan?labilir.? Di?er herhangi bir kullan?m, yetkisiz kullan?md?r.? Burada belirtilen di?er ürün veya ?irket adlar? ilgili sahiplerinin ticari ad?, ticari markas? veya hizmet markas? olabilir.

Yaz?l?m
Bu sitenin sunucusundan indirilebilen herhangi bir yaz?l?m ("Yaz?l?m") Eaton ve/veya tedarik?ilerinin telif hakl? ?al??mas? olabilir. Yaz?l?m?n kullan?m?, Yaz?l?m ile birlikte gelen veya Yaz?l?m’da yer alan son kullan?c? lisans s?zle?mesinin ("Lisans S?zle?mesi") hükümlerine tabidir. ?ndirilmeye haz?r olan herhangi bir Yaz?l?m Lisans S?zle?mesi’ne g?re sadece son kullan?c?lar taraf?ndan kullan?labilir.? Yaz?l?m’?n Lisans S?zle?mesi’ne ayk?r? ?ekilde kopyalanmas? veya da??t?m? yasalar uyar?nca a??k?a yasaklanm??t?r.? YUKARIDAK? HüKMü KISITLAMAKSIZIN, YAZILIMIN DAHA FAZLA ?O?ALTILMAK VEYA DA?ITILMAK ???N BA?KA B?R SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI VEYA ?O?ALTILMASI A?IK?A YASAKLANMI?TIR. YAZILIM, GARANT? HERHANG? B?R ?EK?LDE MüMKüNSE, SADECE L?SANS S?ZLE?MES?’N?N HüKüMLER?NE G?RE GARANT?L?D?R. YüRüRLüKTEK? YASALAR TARAFINDAN AKS? ?EK?LDE SINIRLANDIRILMADIK?A VE L?SANS S?ZLE?MES?’NDE GARANT? ALTINA ALINAN HUSUSLAR DI?INDA EATON; BU BELGE ?LE T?CAR? DE?ERE, BEL?RL? B?R AMACA UYGUNLU?A, MüLK?YET HAKKINA VE ?HLAL DURUMUNUN OLMAMASINA ?L??K?N TüM ZIMN? GARANT?LER VE KO?ULLAR D?H?L OLMAK üZERE YAZILIM ?LE ?LG?L? BüTüN GARANT? VE KO?ULLARDAN FERAGAT ETMEKTED?R.

Eaton Lisans?
Eaton, siteleri arac?l???yla gizli veya tescilli bilgi g?ndermenizi istememektedir.? Bu hizmet arac?l???yla mesaj g?ndererek, dosya yükleyerek, veri girerek veya ba?ka bir ileti?im ?ekli kullanarak ?unlar? ger?ekle?tirmesi i?in Eaton’a telifsiz, sürekli, ?zel olmayan, s?n?rs?z, dünya ?ap?nda ge?erli bir lisans vermeyi kabul etmektesiniz:
??? ? Bu tür ileti?imleri kullanmak, kopyalamak, uyarlamak, aktarmak, tekrar aktarmak, da??tmak ve/veya kamuya a??k ?ekilde icra etmek, g?rüntülemek veya bu ileti?imlere alt lisans vermek.
??? ??leti?imle ilgili olarak verilen yukar?daki haklar? kullanmalar? i?in ü?üncü ?ah?slara s?n?rs?z hakka ili?kin alt lisans vermek.

Yukar?daki haklar; bunlarla da s?n?rl? olmamak kayd?yla herhangi bir ilgili yarg? alan?nda telif hakk?, ticari marka, hizmet markas?, patent yasalar? veya tan?t?m yasas? dahil, di?er fikri mülkiyet haklar? uyar?nca tan?nan haklar da dahil olmak üzere, bu tür ileti?imlere ili?kin tüm haklar? kullanma hakk?n? i?erecektir.

Feragatname
BU WEB S?TES?NDE YER ALAN VER? VE B?LG?LER?N DO?RU OLDU?U Dü?üNüLMEKTED?R, ANCAK BU VER? VE B?LG?LER YANLI?LIKLARI VE YAZIM HATALARINI ??EREB?L?R.? EATON S?TELER? "T?CAR? DE?ER, BEL?RL? B?R AMACA UYGUNLUK, MüLK?YET HAKKI VE ?HLAL OLMAMA DURUMUNA ?L??K?N ?MA ED?LEN GARANT?LER D?H?L ANCAK BUNLARLA DA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA"A?IK VEYA ?MA ED?LEN HERHANG? B?R TüRDE VEYA KO?ULDA HERHANG? B?R BEYAN VEYA GARANT?DE BULUNULMAKSIZIN "OLDU?U G?B?" SUNULMAKTADIR .? EATON BU S?TEDE YER ALAN FONKS?YONLARIN KES?NT?S?Z VEYA HATASIZ ?ALI?ACA?INI, KUSURLARIN DüZELT?LECE??N? VEYA BüLTEN PANOLARI VEYA S?TEY? KULLANIMA SUNAN SUNUCU D?H?L BU S?TEN?N HATASIZ OLACA?INI, V?RüS VEYA BA?KA ZARARLI B?LE?ENLER ??ERMEYECE??N? GARANT? ETMEMEKTED?R. BU SORUMLULUK REDD? HERHANG? B?R PERFORMANS BA?ARISIZLI?I, HATA, ?HMAL, KES?NT?, S?L?NME, KUSUR, ?ALI?MA VEYA ?LET?MDE GEC?KMEN?N NEDEN OLDU?U HERHANG? B?R HASAR VEYA YARALANMA ???N GE?ERL?D?R. B?LG?SAYAR V?RüSü, ?LET???M HATTI ARIZASI, HIRSIZLIK VEYA ?STER S?ZLE?ME ?HLAL?, HAKSIZ F??L VEYA ?HMAL; ?STER BA?KA B?R EYLEM NEDEN?YLE OLSUN, KAYITLARIN ?MHASI VEYA YETK?S?Z ER???M?, DE???T?R?LMES? VEYA KULLANIMI YASAKTIR. EATON’IN D??ER ABONELER?N VEYA ü?üNCü ?AHISLARIN Kü?üK Dü?üRüCü, HAKARET ED?C? VEYA YASA DI?I DAVRANI?INDAN SORUMLU OLMADI?INI VE BUNLAR NEDEN?YLE MEYDANA GELEB?LECEK ZARARIN TAMAMEN S?ZE A?T OLDU?UNU ?ZELL?KLE KABUL ETMEKTES?N?Z. YüRüRLüKTEK? YASALARCA BA?KA ?EK?LDE KISITLANMADIK?A, EATON VEYA EATON YAZILIMINI OLU?TURMA, üRETME VEYA DA?ITMADA YER ALAN HERHANG? B?R K??? VEYA KURULU? H??B?R KO?ULDA EATON YAZILIMI VEYA S?TES?N?N KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DO?RUDAN, DOLAYLI, TESADüF?, ?ZEL, NET?CE KAB?L?NDEN DO?AN veya CEZA GEREKT?R?C? ZARARLAR D?H?L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK üZERE H??B?R ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU BELGE ?LE BU B?LüMüN HüKüMLER?N?N S?TEDEK? TüM ??ER?K ???N GE?ERL? OLACA?INI ONAYLAMAKTASINIZ.

Zararlar?n S?n?rland?r?lmas?
EATON, YüRüRLüKTEK? YASALARCA BA?KA ?EK?LDE KISITLANMADIK?A, HERHANG? B?R KO?ULDA BU S?TEN?N KULLANIMIYLA BA?LANTILI HERHANG? B?R ?ZEL, DOLAYLI VEYA TESADüF? ZARAR D?H?L OLMAK üZERE H??B?R ZARARDAN SORUMLU DE??LD?R. EATON SADECE KATALOGLARINDA VEYA D??ER ??RKET L?TERATüRüNDE BEL?RT?LEN üRüNLERE Y?NEL?K UYGULAMALARI TAVS?YE ETMEKTE VE BUNLARIN DI?INDAK?LER?N KULLANIMINA ?L??K?N HER TüRLü SORUMLULU?U BU BELGE ?LE REDDETMEKTED?R. üRüNLER,E?ER GARANT?L? ?SE, SADECE SATI? HüKüM VE KO?ULLARINA G?RE GARANT?L?D?R.? EATON’IN HERHANG? B?R KULLANICININ Kü?üK Dü?üRüCü, REKABET ENGELLEY?C?, HAKARET ED?C? VEYA YASA DI?I DAVRANI?INDAN SORUMLU TUTULAMAYACA?INI ?ZELL?KLE TASD?K VE KABUL ETMEKTES?N?Z. HERHANG? B?R EATON MATERYAL?NDEN VEYA HüKüM VE KO?ULUNDAN MEMNUN KALMAZSANIZ; TEK VE YEG?NE ??ZüM, S?TEY? KULLANMAYI BIRAKMAK OLACAKTIR.

Bülten Panolar?
Bu hizmet Eaton’a geri bildirim vermeyi ve kullan?c?lar aras?nda ger?ek zamanl? etkile?im kurmay? sa?layan bülten panolar?n? ve sohbet odalar?n? ("bülten panolar?n?") i?erebilir. Eaton; bülten panolar?na iletilen mesajlar?, bilgileri veya dosyalar? kontrol etmemektedir. BüLTEN PANOLARINI VE BU S?TEY? KULLANMANIZIN B?R KO?ULU OLARAK, A?A?IDA BEL?RT?LENLER? KES?NL?KLE YAPMAMALISINIZ:
???Di?er kullan?c?lar?n bülten panolar?n? kullan?m?n? ve bunlardan faydalanmas?n? k?s?tlamak veya engellemek,
??? Hukuki sorumlulu?a neden olabilecek veya herhangi bir yerel, b?lgesel, ulusal veya uluslararas? yasay? ba?ka ?ekilde ihlal edecek cezai veya hukuki su? nitelikli herhangi bir davran?? te?kil edecek veya b?yle bir davran??? te?vik edecek veya ihlal edici davran?? nitelikli iletimler dahil ancak bunlarla da s?n?rl? olmamak kayd?yla yasa d???, rekabet engelleyici, tehdit edici, küfür, iftira edici, kü?ük dü?ürücü, müstehcen, kaba, pornografik, sayg?s?z veya uygunsuz bilgiler g?ndermek veya iletmek,
???Sahibinden veya hak sahibinden ?nceden yaz?l? izin almadan gizlilik veya tan?t?m haklar?n? ihlal eden veya telif hakk?, patent veya ba?ka mülkiyet hakk? taraf?ndan korunan veya telif hakl? eserlerin türevi niteli?indeki materyaller dahil olmak üzere ba?kalar?n?n haklar?n? ihlal eden herhangi bir bilgi, yaz?l?m veya di?er materyali g?ndermek veya iletmek,
???Virüs veya ba?ka bir zararl? bile?en i?eren bilgi, yaz?l?m veya di?er materyalleri g?ndermek veya iletmek ve
???Herhangi bir bilgi, yaz?l?m veya di?er materyali Eaton’?n i? ama?lar? d???nda ticari ama?larla g?ndermek veya reklam i?eren bilgi, yaz?l?m veya di?er materyali g?ndermek, iletmek veya ba?ka ?ekilde yararlanmak.

Eaton’?n bülten panolar?n?n i?eri?ini izleme veya düzenleme yükümlülü?ü olmad???n? anlamaktas?n?z. Ancak Eaton yasalar, y?netmelikler veya resmi kurumlar?n taleplerini kar??lamak i?in gerekli g?rüldü?ünde her zaman sizin veya di?er kullan?c?lar?n g?nderdi?i herhangi bir bilgiyi if?a etme ve Eaton’?n tamamen kendi takdiri do?rultusunda uygunsuz buldu?u veya bu hüküm ve ko?ullar? ihlal eden bilgi veya materyallerin tamam?n? veya bir k?sm?n? düzenleme, yay?nlamay? reddetme veya silme hakk?n? sakl? tutmaktad?r.

Tazminat
Siteyi kullan?m?n?zdan veya bu s?zle?menin hükümlerini ihlal etmenizden veya s?zde ihlalinizden do?an, makul avukat ücretleri dahil olmak üzere; her türlü sorumluluk, iddia, zarar ve masraftan ve bunlara kar?? Eaton’?, lisans sahiplerini ve Eaton’?n ilgili müdürleri, yetkilileri, ?al??anlar? ve temsilcilerini savunmay?, tazmin etmeyi, korumay? ve zarar g?rmelerini engellemeyi kabul etmektesiniz.

Ge?erli Olan Yasa
Bu S?zle?me, herhangi bir ilke veya yasa ?at??mas?na mahal vermeden Ohio Eyaleti’nin yasalar?na tabi olacak ve bu yasalara g?re yorumlanacakt?r. Bu S?zle?me’nin herhangi bir hükmü yasa d???, ge?ersiz veya herhangi bir nedenden dolay? uygulanamaz hale gelirse, o hüküm bu S?zle?me’den ayr? tutulacak ve di?er hükümlerin ge?erlili?ini ve uygulanabilirli?ini etkilemeyecektir.

Uluslararas? Kullan?c?lar
Eaton siteleri ABD i?inden kontrol edilir, i?letilir ve y?netilir.? Eaton, Eaton sitelerinin ABD d???nda kullan?m i?in uygun veya haz?r oldu?unu beyan etmemektedir.? Eaton sitelerindeki herhangi bir i?eri?in yasa d??? veya yasak oldu?u ülkelerden veya b?lgelerden Eaton sitelerine eri?iminiz yasakt?r.? Herhangi bir ? ihracat yasas? veya y?netmeli?ini ihlal edebilecek Eaton site veya materyallerini kullanamazs?n?z.

DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakk? Yasas?) Tebligat Gereklilikleri
Herhangi bir telif hakk? ihlali iddias? U.S.C. B?lüm 512(c) 17. Maddesi’ne g?re hizmet sa?lay?c? yetkili temsilcisine tebli? edilmelidir:? Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

S?zle?menin Bütünlü?ü

Bu sitedeki herhangi bir yasal bildirimi ve feragatnameyi i?eren bu hükümler, sizin web sitesini kullan?m?n?z ile ilgili olarak Eaton ve sizin aran?zda tam bir anla?ma olu?turur ve buna dair ?nceki herhangi bir anla?ma ve anlay??? hükümsüz k?lmaktad?r.

Fesih
Bu Anla?ma; Eaton’dan taraf?ndan herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaks?z?n iptal edilinceye kadar yürürlükte olacakt?r. Fesih durumunda bu siteye veya bülten panolar?na art?k eri?emezsiniz. Bu siteden veya bülten panolar?ndan indirilen materyalle ilgili olarak size uygulanan k?s?tlamalar, bu S?zle?mede belirtilen feragatler ve sorumluluk s?n?rlamalar? fesihten sonra da ge?erlili?ini korumaktad?r.
欧美搽茶影视强东看了都说好