Konumunuzu se?in

Gizlilik, ?erezler ve Verilerin Korunmas?

Veri Korumas? ve Gizlilik Bildirimi

En Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019

Eaton,ki?isel verilerinizin i?lenmesi konusundaki tercihlerinize sayg? duymaktad?r. A?a??daki gizlilik politikas?,ki?isel verilerinizin Eaton taraf?ndan toplanmas?na y?nelik farkl? yollara g?re düzenlenmi?tir.

Eaton ve yan kurulu?lar?m?z ve ba?l? kurulu?lar?m?z ("Eaton", "biz", “bizi, bize” veya “bizim”) toplayabilece?imiz ki?isel verilerin i?lenmesine dair tercihlerinize sayg? duymaktad?r. Bu Politika ("Politika") ; ki?isel verilerinizi nas?l i?leyece?imizi, bunlar?n kullan?m?n? nas?l kontrol edebilece?inizi ve gizlilik haklar?n?z? nas?l uygulayaca??n?z? a??klamakta ve ayr?ca bu Politikaya ba?lanan veya at?fta bulunan farkl? Eaton sitelerinin (web sitelerimiz, bilgisayar veya mobil yaz?l?m uygulamalar?, sosyal medya sayfalar? ve HTML format?ndaki e-posta iletileri gibi) yan? s?ra, ?evrimd??? sat??lar ve pazarlama faaliyetleri yoluyla (toplu olarak,"Bilgi Kanallar?") toplanan bilgiye dair uygulamalar?m?z? tan?mlamaktad?r.

Bilgi Kanallar?, Eaton’a ait olmayan sitelerin, hizmetlerin, sosyal a?lar?n veya uygulamalar?n linklerini veya bunlara ba?lanabilme ?zelli?ini sa?layabilir. Bu linklere t?klamak veya bu ba?lant?lar? etkinle?tirmek ü?üncü ?ah?slar?n sizin hakk?n?zdaki bilgileri toplamas?na veya payla?mas?na izin verebilir. Bu ü?üncü ?ah?s web siteleri veya hizmetleri, bizim kontrolümüzün d???ndad?r. Ki?isel verilerinizi payla?madan ?nce, Eaton’a ait olmayan web sitelerinin veya hizmetlerin gizlilik politikalar?n? veya kullan?m ko?ullar?n? kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Ki?isel verilerinizi i?lememiz hakk?nda herhangi bir sorunuz veya endi?eniz olmas? durumunda, Bu Bildirimin en alt k?sm?nda verilen ileti?im bilgilerini kullanarak lütfen bize ula??n.

?irket Sat?n Al?mlar?:?Eaton internet tabanl? ilgiye dayanan reklamc?l?kla me?gul olan ?irketleri sat?n alabilir. Bu ?irketler, ?irket birle?mesinin bir par?as? olarak, bu Bildirime ge?ecektir. Ancak, mevcut gizlilik politikalar?n?n hükümlerinin i?lem tamamlan?ncaya kadar ge?erli kalaca??n? not edin. Bu hizmetler, toplan?lan verilerin türleri, bu verilerin nas?l kullan?ld??? ve bilgi almama se?enekleri hakk?nda daha fazla bilgi edinmek i?in sat?n al?nan ?irketlerin gizlilik politikas? sayfalar?n? ziyaret edin.

Bu Konuda Daha Fazla Bilgi Edinmek i?in Bir Konu Se?in

Bize Nas?l Ula?acaks?n?z?

Bu bildirim hakk?nda herhangi bir sorunuz veya yorumunuz veya ki?isel verilerinizin i?lenmesi konusunda bir endi?eniz olmas? durumunda, bize a?a??daki yollarla ula??n:
Posta Adresi:
Eaton
?lgili: Global Veri Koruma ve Gizlilik Bürosu
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
欧美搽茶影视强东看了都说好