Konumunuzu se?in

Ombudmanslar’?n Bürosu

Kiminle irtibat kuraca??n?zdan emin de?il misiniz? Tarafs?z bir ombudsmanla gizli ve kay?t d??? olarak g?rü?ün.

Ombudsmanlar size nas?l yard?m edebilir?

?? yerinizde bir endi?eniz, sorununuz varsa veya Eaton’?n de?er ve politikalar?n? ihlal edebilece?ine inand???n?z bir olaya tan?k olursan?z ne yapman?z gerekir? Bir ombudsman, i?le ilgili endi?e veya sorular?n?z hakk?nda gizlili?i ihlal etmeden ve kay?t d??? olarak g?rü?ebilece?iniz tarafs?z ve ba??ms?z bir kaynakt?r. Ombudmanslar

Ombudsman?Bürosu i? yeriyle ilgili sorunlar veya endi?eler hakk?nda gizli ve kay?t d??? tart??malar yapabilece?iniz güvenli ve güvenilir bir yerdir.

Craig Arnold, Ba?kan ve Y?netim Kurulu Ba?kan? (CEO)

Tart??malar kay?t d??? olacakt?r.

Ombudsmanlar ile tart???lan konular kay?t d??? kalacakt?r, bu da bu konular?n Eaton i?in resmi bir tebligat olu?turmayaca?? anlam?na gelmektedir. Ombudsmanlar tebligat i?in var olan di?er kanallar? tan?mlay?p sizlerle g?rü?ecektir.

?

Ombudsmanlar ile irtibat kurdu?unuzda ge?ti?inizde ne beklemelisiniz?

  • Sorunuz veya endi?eniz ciddiyetle ele al?nacak ve ?abuk, gizli ve profesyonel bir ?ekilde yan?tlanacakt?r.
  • Ombudsmanlar? sizleri dinleyecek ve endi?enizin?yap?s?n? ve boyutunu, endi?enizi gidermeye ?al??acak farkl? se?eneklerin art? ve eksileri ile eylem plan?n? saptaman?za yard?m edecek birer ya?am ko?u gibi dü?ünebilirsiniz.
  • At?lacak olan ad?m? siz belirleyin. Ombudsmanlar, siz a??k bir ?ekilde izin vermedi?iniz sürece, g?rü?melerinizden Eaton dahil kimseye bahsetmeyecek veya g?rü?meleriniz hakk?nda herhangi bir i?lem yapmayacakt?r. Bunun tek istisnas?, ciddi zarar riski olan bir durumdur.
  • Etik ve Uyum, ?nsan Kaynaklar?, Y?netim, ?al??an Destek Programlar? (EAP) veya sa?l?k güvenli?i ve kalite departmanlar? gibi resmi uyu?mazl?k ??züm kanallar?n?n yerini tutmamakta ama bu kanallar? desteklemektedir.

Daha fazlas?n? ke?fedin.

欧美搽茶影视强东看了都说好