Konumunuzu se?in

Ma?lar Bizimle Daha da Keyifli*

*Ger?ek bir sporsever i?in, ma? sadece bir ma? demek de?ildir. Ayr?ca, en sevdi?iniz sporu canl? olarak izlemek?i?in stadyumda olmak gibisi yoktur. Futbol, rugby, araba yar???, golf— spor etkinli?i ne olursa olsun, antrenman?n, kararl?l???n ve sportmenli?in gücü her zaman g?z al?c?d?r.?

Ancak mükemmel spor etkinliklerinin di?er gü?lere de ba?l? oldu?u unutulmamal?d?r. Tepe ayd?nlatmalar?ndan?sahadaki yeni kesilmi? ?imenlere kadar, Eaton gü? y?netimi ??zümleri, perde arkas?ndaki kritik sistemlerin ve altyap?n?n en az sahadaki oyuncular kadar güvenilir oldu?undan emin olman?za yard?mc? olacakt?r. ?ünkü her oyun ve her etkinlik güzel bir hat?raya d?nü?ebilir. Ve Eaton bunun ger?ekle?mesini sa?lamak i?in her ad?mda orada olacakt?r.
Spor Bilgi G?rseli Kü?ük Resmi
Bilgi G?rseli
Muhte?em spor?anlar?n? size sunan kritik ekipmanlara biz gü? veriyoruz.

Evdeki En ?yi Yerleri Biz Sa?l?yoruz.*

*Günümüz stadyumlar? her ma? gününe hayat veren kü?ük ?ehirler gibidir. Modern ?a??n bu harikalar?n? ?al??t?ran ki?iler i?in, hedef on binlerce taraftar?n sadece e?lenmesini de?il, ayr?ca güvenli?ini, rahatl???n? ve bilgilendirilmi? olmas?n? sa?lamakt?r. Ayr?ca, bu etkinlikleri ger?ek zamanl? olarak evlerinde, ak?ll? telefonlar? ve di?er cihazlar? üzerinden izleyen milyonlarca izleyiciyi de unutmamak gerekir.

Eaton, gü? alan?ndaki uzmanl???n? stadyumlara enerji vermekten ve tam anlam?yla birbirine ba?l??deneyimleri sa?lamaya yard?mc? olmaktan duymaktad?r. Stadyumu ayd?nlatan ve stadyuma gü? veren kritik elektrik sistemlerini sa?l?yoruz. Canl? yay?nlarda, sahadaki kameralardan tepedeki LED’lere kadar güvenilir yedek gü? sa?l?yoruz. Veya stadyumlar?n gücü daha verimli ?ekilde kullanmalar?na yard?mc? olan—ve hatta talep en yüksek seviyede oldu?unda veya acil durum esnas?nda bu gücü ?ebekeye geri veren inovatif enerji depolama sistemleri yarat?yoruz.?

Spor müsabakalar?n? ayd?nlat?rken?insanlar? da etkiliyoruz. Biz, sahalar? sadece ayd?nlatm?yor, ayn? zamanda hayata da ba?l?yoruz. Biz; stadyumlara, oyunculara hatta müsabakay? evlerinden izleyen taraftarlara da enerji veriyoruz. Bu ger?ekten heyecan verici.

Chris, director of engineering, Ephesus sports lighting products

Futbol ve Golf Sahalar? Bizimle Daha Bak?ml?.*

*Muhte?em bir müsabakan?n tad?n? ??karmak i?in stadyuma ihtiyac?n?z yok— ancak müsabakan?n yap?labilece?i bak?ml? bir saha her zaman art? puan demektir. Futbol sahalar?ndan beyzbol ve golf sahalar?na, ?imenlerin büyümesini devam ettirmek ?nemsiz bir i? de?ildir.?

Yak?ndan bakt???n?zda, nerede oynarsan?z oynay?n Eaton’?n oyununuzu kolayla?t?rmak i?in ?ok ?al??t???n? g?receksiniz. Her?f?skiyenin arkas?nda ak?l? ve verimli sulamay? te?vik eden inovatif kumanda ve filtrasyon sistemleri bulunmaktad?r. Eaton’?n hidrolik hortumlar? ve hidrostatik ?anz?manlar? ?im bi?me makinelerinin i?levlerini yerine getirmesini sa?lamaktad?r. Ve yüksek performansl? golf oyunu konusunda dünyan?n ?nde gelen gelen markalar?ndan Eaton’?n Golf Pride golf sopalar? profesyoneller gibi golf oynaman?za yard?mc? olmaktad?r.

Our stories: How Brett makes what matters work

Did you know Eaton makes great golf swings work for golfers all around the world??Hear from Brett Zollman in our Golf Pride Division on how he makes what matters work for?Tour players all year round.

Tüm seviyedeki oyuncular?n Gold Pride golf sopalar?m?zdan faydalanmas?ndan gurur duyuyorum. Biz, onlar?n kulüple olan ba?lant?s?y?z. Bu sopalara katt???m?z?teknoloji fark yarat?yor.

Bruce, retail product manager, Golf Pride Division

Daha Fazla?Motor Gücü Bizimle Kolay.*

*Daytona’dan Monaco’ya, araba yar??lar? dünya genelindeki hayranlar? taraf?ndan co?kuyla takip edilmektedir. Yüzlerce millik mesafeleri kat etmenin zorlu ko?ullar?na dayanan ve genellikle saatte yüzlerce mil h?z yapan otomobilleri tasarlamak ve donatmak i?in dünya ?ap?nda uzmanl?k gerekmektedir.

Eaton’da, profesyonel sürücüler ve ayn? ?ekilde otomobil tutkunlar? i?in yüksek performansl? sat?? sonras? destek ??zümleri tasarl?yoruz. Detroit Locker diferansiyelleri ve TVS kompres?rleri de dahil olmak üzere efsanevi performans g?steren ürünlerimize, dünya genelindeki pek ?ok motorlu ta??t uzman? güvenmektedir,??ünkü sundu?umuz her ürün Marshall, Michigan’da bulunan tam te?hizatl? laboratuvarlar?m?zda ve 650 d?nümlük test saham?zda test edilmi? ve onaylanm??t?r. Bu yüzden, damal? bayrak dalgalanana kadar bu ürünler gü?lü kalacakt?r.

Eaton’?n kompres?r teknolojisi yar??lar? daha heyecanl? hale getiriyor. Biz spor etkinliklerine b?yle gü? sa?l?yoruz, GER?EKTEN heyecanl? olan bu. ?nsanlar?n rahatlamalar?na ve e?lenmelerine yard?mc? olmak, bizim gurur duydu?umuz bir i?.

Brian, product director, boosting

Sahadan, ge?i? yoluna ve yar?? parkuruna;

gü?, gündelik hayatlar?m?z?n temel bir par?as?d?r. Bu yüzden daha güvenilir, daha verimli ve daha?emniyetli gü? y?netimi teknolojileriyle, insanlar?n hayat?n? ve ?evreyi iyile?tirmeyi ama?l?yoruz. ?ünkü ger?ekten ?nemli olan budur. Ve bizler, bunun ger?ekle?ti?inden emin olmak i?in buraday?z.
欧美搽茶影视强东看了都说好