Konumunuzu se?in

Haberler ve G?rü?ler

Fikirleri nas?l ger?e?e d?nü?türdü?ümüzü ke?fedin, endüstri haberlerini takip edin ve liderlerimizin gelecek i?in ümit vaat eden inovasyonlar hakk?ndaki dü?üncelerini ??renin.
‘’ ?nemli olan? ger?ekle?tirmek’’ isimli r?portaj?n video ?ekiminden bir g?rünüm
YEN? R?PORTAJ
?nemli Olan? Ger?ekle?tirmek:
December 1, 2017
Biz sizler i?in ?nemli olan unsurlar?n perde arkas?ndaki hikayeleri ara?t?r?rken, siz de sunucumuz Zari Venhaus’a kulak verin. Zari, dünyam?z? etkileyen genel trendleri ve bu trendlerin inovasyon kavram?n? yeniden de?erlendirme??eklini nas?l etkiledi?ini tart??mak i?in Eaton liderleriyle ve bu konunun uzmanlar?yla bir araya geldi. Bu r?portajda, dijitalizasyon ve Nesnelerin Endüstriyel ?nterneti’nden (IIoT) sürdürülebilirli?e kadar, mü?terilerimizi, ?al??anlar?m?z? ve gezegenimizi ilgilendiren konulara ayr?nt?l? bir ?ekilde de?iniyor olaca??z.

En Son ??kan Haberler

En Son ??kan Haberler
Synflex Optimum termoplastik hidrolik hortumlar ve bunlarla birlikte
May 28, 2020
En Son ??kan Haberler

Dünyam?z De?i?iyor: Geleneksel Dü?ünce Yap?s?n? da De?i?tirme Vakti!

May 21, 2020

En Son ??kan Haberler

Eaton Türkiye Ingram Micro ile Distribüt?rlük ve Servis Anla?mas? ?mzalad?

April 16, 2020

En Son ??kan Haberler

Y?lmaz ?zcan - The Business Year Interview, 2020

April 13, 2020

Zekan?n Gücü Artt?rd??? Yer

Büyük veri ve IoT ?a??nda dijital ba?lant?; üretim alanlar?nda, elektrik ?ebekelerinde, binalarda, sa?l?k tesislerinde, ta??mac?l?kta ve evlerde bulunmaktad?r. Verileri toplayan, gü? kullan?m?n? ve süreklili?i optimize eden eyleme d?nü?türülebilir anlay??lar? ke?feden ve sa?layan yeni Intelligent Power ??zümlerini sizlere sunuyoruz.

Zor ??ler Bizimle Kolay *

*Gü? dünyam?z?n temel par?alar?ndan biridir. Bu?nedenle güvenilir, verimli ve emniyetli gü? y?netimi teknolojileriyle insanlar?n hayat?n? ve ?evreyi iyile?tirmeyi ama?l?yoruz. ?ünkü ger?ekten ?nemli olan budur. Bizler de, bunun ger?ekle?ti?inden emin olmak i?in buraday?z.

Haberler, Trendler ve Fikirler

Medya Kaynaklar?

欧美搽茶影视强东看了都说好