Konumunuzu se?in

Yat?r?mc? ili?kileri

Her gün binalara, ara?lara ve makinelere gü? vermekte; onlar? ?al??t?rmakta, faaliyete ge?irmekte ve enerjilendirmekteyiz. Ve bunlar?n hepsi i?in güce ihtiyac?m?z var. Bizim i?imiz sistemlerimizin güvenli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir ?ekilde ?al??t???ndan emin olmakt?r. Zor i?ler bizimle kolay

Eaton’a neden yat?r?m yapmal?s?n?z?

Eaton (ETN), 2017 y?l?nda 20,4 milyar $’l?k sat??a imza atm?? bir gü? y?netim ?irketidir. ?? dünyas?nda ge?irdi?imiz 107 y?lda, ?ok ?ey g?rdük. Dünya genelinde teknolojiler ve pazarlar de?i?tik?e, biz bu de?i?ikliklere uyum sa?lad?k ve geli?tik. De?i?meyen ise payda?lar?m?za de?er katma taahhüdümüz oldu.
NYSE K?saltmas?
ETN
NYSE K?saltmas?
ABD Dolar? Cinsinden 2019 Sat?? Geliri
21.4 M
ABD Dolar? Cinsinden 2019 Sat?? Geliri
Dünya Genelindeki ?al??an Say?m?z
97,000
Dünya Genelindeki ?al??an Say?m?z

ETN hisse senedi performans?

 

Pazara liderlik eden küresel i? alanlar?m?z

Elektrik, Hidrolik, Havac?l?k?ve Uzay ve Ara? sekt?rlerimizde, farkl? co?rafyalarda ve temel nihai piyasalardaki i? d?ngüsü boyunca gü?lü ve uzun vadeli büyüme etmenleri ile pazar lideri konumunday?z.

Kurumsal Y?netim

Liderlik ekibimiz, y?netim kurulumuz ve bize rehberlik eden kurumsal y?neti?im politikalar?m?z hakk?nda daha fazla bilgi edinin.
欧美搽茶影视强东看了都说好